Επιλέξτε το αρχείο από το "επιλογή αρχείου" και επιλέξτε θέση από το "Select subfolder". Μόλις ολοκληρωθεί το upload θα γίνει αυτόματο redirect στη θέση του και μπορείτε να αντιγράψετε το url και να το μοιραστείτε.

Αποστολή αρχείων


Upload Directory: uploads
Select Subfolder